کارگاه گردشگری

دوره های آموزشی کارگاه گردشگری به شرح زیر هستند:

راهنمای عمومی گردشگری
20%
راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)
10%
کارمند فروش بلیط مقدماتی
15%
کارمند فروش بلیط متوسطه
15%
اصول و فنون مذاکره
10%
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
10%
راهنمای موزه
5%
راهنمای محلی
5%
راهنمای گردشگری فرهنگی
5%
امدادگری گردشگری
5%