زبان انگلیسی

دوره های آموزشی کارگاه زبان انگلیسی به شرح زیر هستند.

برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی سطح مقدماتی
50%
برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی سطح متوسطه
30%
برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی سطح پیشرفته
15%
زبان تخصصی هتلداری
5%