فناوری اطلاعات

دوره های آموزشی کارگاه فناوری اطلاعات به شرح زیر هستند:

شهروند الکترونیکی
40%
طراحی نقشه های ساختمانی با نرم افزار Revit Architecture
60%