طراحی دوخت

دوره های آموزشی کارگاه طراحی دوخت به شرح زیر هستند:

نازکدوز زنانه
40%
مانتو دوز
30%
الگوساز
15%
راسته دوز
10%
برشکار
5%